bmsas@bmsas.cz 596 092 400

BM Servis

O nás - ISO certifikace

Politika environmentální, kvality a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve společnosti BM servis a.s.

Systém managementu kvality, environmentálního managementu a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je ve společnosti BM servis a.s. chápán jako integrovaný celek, který tvoří nedílnou součást celkového řízení naší společnosti.

Vedení společnosti BM servis a.s. vyhlašuje svou politiku environmentální, kvality a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se strategickými záměry a cíli společnosti, ve které se zavazuje dodržovat následující principy:

  • trvale a důsledně dodržovat povinnosti vyplývající z právních a ostatních předpisů a jiných požadavků ve vztahu k životnímu prostředí, kvalitě a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • otevřeně komunikovat se zaměstnanci, smluvními partnery, veřejností a orgány státní správy, se vzdělávacími a jinými institucemi ve vztahu k životnímu prostředí, kvalitě a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a trvale je a širokou veřejnost seznamovat s touto vyhlášenou politikou
  • zajišťovat odpovídající zdroje a vytvářet podmínky pro naplnění politiky kvality, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • systematicky vyhledávat rizika související s činností společnosti, zjišťovat jejich zdroje, příčiny a možné následky a stanovovat vhodná opatření pro jejich eliminaci nebo snížení míry rizika, se zaměřením zejména na prevenci vzniku úrazů a poškození zdraví
  • uplatňovat bezpečné postupy práce, stroje a technické zařízení s vysokou mírou ochrany zaměstnanců, majetku a společnosti a jejich zainteresovaných subjektů
  • respektovat práva zaměstnanců na sdružování se a vyjednávání zákonným způsobem a vytvářet stimulující pracovní prostředí pro zaměstnance
  • trvale zvyšovat úroveň systémů kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a životního prostředí s cílem zajistit odpovídající pracovní prostředí a kulturu práce.

Bohumín, listopad 2013

Ing. Marek Pieklo, MBA
výkonný ředitel BM servis a.s.
ISO 9001ISO 14001
ISO 18001